Kontaktperson:
Rune Mydland / rune.mydland@kpmg.no